Графици за 2023/2024

График на дейностите за приемане на ученици за учебната 2024/2025 година Консултации на учителите за първи срок на 2023/2024 учебна година Консултации на класните ръководители…

Графици за 2022/2023

График на консултациите на учителите за втория срок на 2022/2023 График на консултациите с родители и ученици (втори час на класа) и водене на училищна…

Графици за 2021/2022

График на класните работи за първия срок на 2021/2022 График на консултациите на учителите за първия срок на 2021/2022 График на консултациите с родители и…

Графици за 2020/2021

График за провеждане на консултации с родители и ученици (втори час на класа) и водене на училищна документация през първия срок на учебната 2020/2021 г. График…