Учебната година в НТБГ ще бъде открита на 15.09.2023 г. в присъствието на всички гимназисти. Учениците от VIII клас трябва да бъдат в сградата на гимназията в  9:15 ч., за да се запознаят с класните си ръководители, да получат седмичното разписание и указания за учебната година. Учениците от IX, Х, XI и XII клас трябва да са на определеното за класа място в училищния двор в  9:45 ч. 

Учениците от IX, X, XI и XII клас ще получат  седмичното разписание на 15.09.2023 г. след тържеството от класните си ръководители. Учебните занятия започват на 18.09.2023 г. по дневен режим, поместен по-долу. Учениците от VIII, IX , X „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ клас ще бъдат първа смяна по време на първия учебен срок. Учениците от X „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“, XI  и XII клас – втора смяна. Всички гимназисти трябва да посещават  училище с летния вариант на  униформите на НТБГ.

Ученическият комитет, подкрепен от колектива на гимназията, предлага средствата, които бихте отделили за закупуване на цветя за първия учебен ден, да бъдат използвани за продължаващата дарителска кампания за лечението на Радост Жечкова, ученичка в НТБГ.  Парите ще бъдат събирани от отговорниците на класовете и поставяни  в специална кутия за дарения, намираща се на трибуната по време на тържеството за откриване на учебната година. За учениците от VIII клас отговорниците ще бъдат избрани по време на срещата с класния ръководител. 

Дневен режим

Списък на класните стаи

Учениците от специалност „Електронна търговия“ са разпределени в VIII „и“ и VIII „к“ клас по списъците, поместени по-долу. В списъците са публикувани само входящите номера на учениците, които са получили по време на приема. Разпределение на учениците в специалност Електронна търговия в 8 „и“ и „к“ клас:

„и“    „к“ 

Информация за учебниците

Родителските срещи с родителите на учениците от VIII клас ще бъдат проведени на 19. септември 2023 г. от 18:00 ч.