• Начало
  • Проекти
  • Подкрепа за ПУ в Р. България
Подкрепа за ПУ в Р. България

Безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж"

13.01.2017 г.

На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 "Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материа...

Прочети повече