• Начало
  • Профил на купувача
  • Търг за отдаване под наем (20.09.2019)
Търг за отдаване под наем (20.09.2019)

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ (НТБГ) ГРАД СОФИЯ

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗДС и чл. 13 , ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от ППЗДС и заповед на Директора на НТБГ № 5390-1447 от 5.06.2020 г.

ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем обект – публична държавна собственост – частна професионална гимназия, част от недвижим имот – публична държавна собственост - първи етаж, западно крило, кабинети № 14, №, 15, № 16, кабинет на директора - № 17, тоалетни и прилежащ коридор, намиращи се в сградата на Националната търговско-банкова гимназия на адрес гр. София, бул. „Витоша” 91 със застроена площ 278,70 кв. м.

Търгът ще се проведе на 13.07.2020  г. от 10.00 ч. в сградата на НТБГ, бул. „Витоша” 91, гр. София, първи етаж, кабинет № 18. 

Обща полезна площ – 278,70 кв.м; 

Начална тръжна цена – 836,10 лв. без включено ДДС. 

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години. 

Размерът на депозита за участие в търга за обекта е 836,10 лв. (осемстотин тридесет и шест лева и 10 ст.).

Основният и текущият ремонт са за сметка на наемателя и консумативните разходи и такса смет също се заплащат от него. 

Обектът може да се използва само за учебна дейност.

Цена на документацията за участие в търга на стойност 50 лв. (петдесет лева). 

Оглед на предложеното за отдаване под наем помещение – всеки работен ден от от 9:00 ч. до 12:30 ч. на дати от 10.06.2020 г. до 24.06.2020 г., след предварителна заявка на телефон 02 952 08 57 или 02 91 579 30.

Заявленията за участие се предоставят в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик на адрес: 1408 гр. София, бул. „Витоша” 91, Национална търговско-банкова гимназия, стая 47, канцелария, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. с краен срок 12.30 ч. на 10.07.2020 г. г. или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на същия адрес.

Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. на тел. 02 952 08 57 или 02 91 579 30.