Стипендии 2016/17 I-ви срок

Ученици, които ще получават месечни стипендии през първия срок на 2016/2017 учебна година за:

  1. постигнати образователните резултати;
  2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
  3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
  4. ученици без родители. 

Списък на учениците