Ред и начин за кандидатстване и отпускане на стипендии