• Начало
  • Обучение и резултати
  • Услуги, предоставени от НТБГ
Услуги, предоставени от НТБГ

Заявление за издаване на дубликат на документ

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Издаване на диплома за средно образование 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 

Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 

Приложение към чл. 13, ал. 1

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Образователни услуги