• Начало
  • Обучение и резултати
  • Правилници, графици и документи 2023/2024
Правилници, графици и документи 2023/2024

Консултации на учителите за втори срок на 2023/2024 учебна година

График на класните работи за втори срок на 2023/2024 учебна година

Консултации на класните ръководители (Втори час на класа) за втори срок на 2023/2024 учебна година

Правилник за дейността на Национална търговско-банкова гимназия за 2023/2024 учебна година

Стратегия за развитие на Националната търговско-банкова гимназия за периода 2023-2028 година

Годишен план за работата през учебната 2023/2024 година

Вътрешноучилищни критерии за установяване на качеството на професионалното образование и обучение

Форми за обучение в Националната търговско-банкова гимназия за 2023/2024 учебна година

Дневен режим на Националната търговско-банкова гимназия за 2023/2024 учебна година

Консултации на учителите за първи срок на 2023/2024 учебна година

Консултации на класните ръководители (Втори час на класа) за 2023/2024 учебна година

График за провеждане на класните работи през първия срок на учебната 2023/2024 година

Етичен кодекс на училищната общност на НТБГ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в НТБГ за 2023/2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище на НТБГ за 2023/2024 учебна година