• Начало
  • Обучение и резултати
  • Правилници, графици и документи 2020/2021
Правилници, графици и документи 2020/2021

Правилник за дейността на Националната търговско-банкова гимназия

План за действие за безопасност на движението по пътищата на НТБГ за 2021 година

Програма и мерки за изпълнение на насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19

График за провеждане на консултации с родители и ученици (втори час на класа) и водене на училищна документация през първия срок на учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на класните работи през първия срок на учебната 2020/2021 г.

Консултации на учителите за първия срок на 2020/2021 учебна година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение в НТБГ 2020/2021

Стратегия за развитие на НТБГ за 2020/2021

Програма за превенция за ранното напускане 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаван децата и учениците от уязвими групи 2020/2021

Етичен кодекс 2020/2021

Годишен план за работа 2020/2021

Дневен режим 2020/2021

Вътрешноучилищни критерии 2020/2021