• Начало
  • Обучение
  • Областен кръг на олимпиадата по география и икономика 2020/2021
Областен кръг на олимпиадата по география и икономика 2020/2021

Регламент на Областния кръг на олимпиадата по география и икономика за 2020/2021

Организацията и провеждането на олимпиадата по география и икономика ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. (Приложение 1), изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката,  с която е утвърден график за организиране и провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г.
(Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/20201 г., на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по география и икономика е определена Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ).

Лице за контакти: Люба Станева – ЗДУД, телефон: 0886 575 360 , имейл: [email protected]

Във връзка с гореизложеното е необходимо, при спазване на изискванията и сроковете на горецитираните заповеди и Регламента на олимпиадата, да изпратите на имейл: [email protected]v.bg протокол с класираните за областния кръг ученици, подписан с електронен подпис от директора на училището и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от  Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от учПета състезателна група – IX клас:илищата, в които има такива ученици.

Данните на класираните за областния кръг ученици се попълват по състезателни групи и класове задължително и на следните линкове:

Първа състезателна група – V клас

Втора състезателна група – VI клас

Трета състезателна група – VII клас

Четвърта състезателна група – VIII клас

Пета състезателна група – IX клас

Шеста състезателна група – X клас

Седма състезателна група – XI-XII клас

Невъведените в таблиците ученици няма да могат да бъдат разпределени своевременно в училищата-домакини, в които ще се проведе областния кръг на олимпиадата по география и икономика. Информация за разпределението на учениците към съответното училище-домакин ще получите след окончателното уточняване на броя на класираните за областния кръг ученици. В случай на забавяне на информацията от дадено училище по обективни причини, се осъществява незабавна връзка с посоченото по-горе лице за контакти от НТБГ. Информацията за класираните ученици следва да се подаде не по-късно от две седмици преди обявената към момента дата за провеждане на областния кръг на олимпиадата по география и икономика (27.02.2020 г.).

Регламентът на олимпиадата по география и икономика е публикуван на сайта на МОН в рубрика „Олимпиади и състезания“.

Информация за олимпиадата в сайта на РУО - София град