Отмяна на Общото събрание
30.11.2020 г.

Поради влизането в сила на Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването, с която на основание чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Решение No 855 на Министерския съвет от 25. ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, с която се забраняват присъствени събрания, се налага да бъде отменено, свиканото по решение на УС на Училищното настоятелство, Общо събрание.

Същото ще бъде проведено при оповестения дневен ред на дата, която ще бъде допълнително оповестена по решение на Управителния съвет.

Обратно към всички новини