Съобщение за родителите
20.12.2018 г.

Във връзка с прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София-град на 20. и 21. декември 2018 г., заповед на МОН № РД09-3946 от 19.12.2018 г. и заповед на директора на гимназията № 1520-701 от 20.12.2018 г. в Националната търговско-банкова гимназия няма да се провеждат занимания на открито на 20. и 21. декември 2018 г.

По преценка на родителите учениците, които страдат от доказани белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование на 20 и 21 декември 2018 г.

Родителят уведомява за направените отсъствия на 20. и 21. декември 2018 г., класния ръководител на ученика в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията на 20. и 21. декември 2018 г. се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на ученика, представена в училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хронично белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

Обратно към всички новини