Обучение на учители в НТБГ
03.12.2018 г.

От 02. до 03.12.2018 г. в НТБГ се проведе обучение на 18 учители по проекта BG05М2ОР001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Преподавателите се включиха в програмата "Управление на поведението: Методът Circle Time" с продължителност 16 часа и начин на завършване - защита на проект.

Обратно към всички новини

Снимки от новината